Home » Posts tagged with » Kushtetuta e Shqiperise

Kushtetuta e Shqiperise Neni 166-183

Kushtetuta e Shqiperise Neni 166-183

Lexuar 11460PJESA E PESËMBËDHJETË FORCAT E ARMATOSURA Neni 166 1. Shtetasit shqiptarë kanë për detyrë të marrin pjesë në mbrojtjen e Republikës së Shqipërisë, siç parashikohet në ligj. 2. Shtetasi…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 148-165

Kushtetuta e Shqiperise Neni 148-165

Lexuar 3748PJESA E DHJETË PROKURORIA Neni 148 1. Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Prokuroria kryen edhe detyra të tjera të caktuara…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 124-147

Kushtetuta e Shqiperise Neni 124-147

Lexuar 7852PJESA E TETË GJYKATA KUSHTETUESE Neni 124 1. Gjykata Kushtetuese garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj. 2. Gjykata Kushtetuese i nënshtrohet vetëm Kushtetutës. Neni 125…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 95-107

Kushtetuta e Shqiperise Neni 95-107

Lexuar 3014PJESA E PESTË KËSHILLI I MINISTRAVE Neni 95 1. Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat. 2. Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror, i cili nuk…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 86-94

Kushtetuta e Shqiperise Neni 86-94

Lexuar 8982PJESA E KATËRT PRESIDENTI I REPUBLIKËS Neni 86 1. Presidenti i Republikës është Kryetar i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. 2. President mund të zgjidhet vetëm shtetasi shqiptar…