Home » Posts tagged with » Kodi Penal i Shqiperise(2008)

Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Lexuar 4036TREGUESI ALFABETIK I KODIT PENAL – A – Amnisti – kuptimi 71 Armë – prodhim e mbajtje pa leje 278 – trafikim 278/a – të ftohta 279 – armë…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 241-335

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 241-335

Lexuar 6259Neni 241 Shpifja ndaj Presidentit të Republikës Shpifja e qëllimshme ndaj Presidentit të Republikës dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Neni 242 Mosbindja ndaj urdhrit…

Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Lexuar 5659SEKSIONI V KRIME NË FUSHËN E DOGANAVE Neni 171 Kontrabanda me mallra të ndaluar Importimi, eksportimi apo tranzitimi i paligjshëm i mallrave të ndaluar që hyjnë e dalin në…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Lexuar 5886Neni 106 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose nën kujdestari (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 22) Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale ndërmjet prindit…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 66-105

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 66-105

Lexuar 4618KREU VIII SHUARJA E NDJEKJES PENALE, TË DËNIMEVE DHE MOSEKZEKUTIMI I TYRE Neni 66 Parashkrimi i ndjekjes penale Nuk mund të bëhen ndjekje penale kur nga kryerja e veprës…