Home » Archives by category » Shqipëria » Shteti shqiptar » Ligji (Page 5)

Kushtetuta e Shqiperise Neni 124-147

Kushtetuta e Shqiperise Neni 124-147

Lexuar 6549PJESA E TETË GJYKATA KUSHTETUESE Neni 124 1. Gjykata Kushtetuese garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj. 2. Gjykata Kushtetuese i nënshtrohet vetëm Kushtetutës. Neni 125…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 108-123

Kushtetuta e Shqiperise Neni 108-123

Lexuar 1927PJESA E GJASHTË QEVERISJA VENDORE Neni 108 1. Njësitë e qeverisjes vendore janë komunat ose bashkitë dhe qarqet. Njësi të tjera të qeverisjes vendore rregullohen me ligj. 2. Ndarjet…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 95-107

Kushtetuta e Shqiperise Neni 95-107

Lexuar 2387PJESA E PESTË KËSHILLI I MINISTRAVE Neni 95 1. Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat. 2. Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror, i cili nuk…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 86-94

Kushtetuta e Shqiperise Neni 86-94

Lexuar 7407PJESA E KATËRT PRESIDENTI I REPUBLIKËS Neni 86 1. Presidenti i Republikës është Kryetar i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. 2. President mund të zgjidhet vetëm shtetasi shqiptar…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 74-85

Kushtetuta e Shqiperise Neni 74-85

Lexuar 2849KREU III ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI Neni 74 1. Kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesione. Sesioni i parë fillon të hënën e tretë të janarit dhe sesioni i…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 64-73

Kushtetuta e Shqiperise Neni 64-73

Lexuar 5253PJESA E TRETË KUVENDI KREU I ZGJEDHJA DHE AFATI (Ndryshuar me ligjin Nr.9904, datë 21.4.2008, neni 1) Neni 64 1. Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Lexuar 3767KREU IV LIRITË DHE TË DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE DHE KULTURORE Neni 49 1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që…

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Lexuar 13476KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të…

Fjalori Juridik

Fjalori Juridik

Lexuar 3645A Drejtësi • abalienation : ( en ) 1. … 2. në dogana: abalienation=tjetërsim,shitje [2] • abandon : ( en ) 1. … 2. në dogana:abandon=braktisje,heqje dorë; abandon free…

Page 5 of 512345