Home » Archives by category » Shqipëria » Shteti shqiptar » Ligji » Kushtetuta e Shqiperise

Permbajtja e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise

Permbajtja e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise

Lexuar 5416 PËRMBAJTJA E KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – Pjesa 1: Parime themelore – Pjesa 2: Lirite dhe te drejtat vetjake – Pjesa 3: Lirite dhe te drejtat politike…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 166-183

Kushtetuta e Shqiperise Neni 166-183

Lexuar 11274PJESA E PESËMBËDHJETË FORCAT E ARMATOSURA Neni 166 1. Shtetasit shqiptarë kanë për detyrë të marrin pjesë në mbrojtjen e Republikës së Shqipërisë, siç parashikohet në ligj. 2. Shtetasi…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 148-165

Kushtetuta e Shqiperise Neni 148-165

Lexuar 3603PJESA E DHJETË PROKURORIA Neni 148 1. Prokuroria ushtron ndjekjen penale, si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Prokuroria kryen edhe detyra të tjera të caktuara…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 124-147

Kushtetuta e Shqiperise Neni 124-147

Lexuar 7750PJESA E TETË GJYKATA KUSHTETUESE Neni 124 1. Gjykata Kushtetuese garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj. 2. Gjykata Kushtetuese i nënshtrohet vetëm Kushtetutës. Neni 125…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 108-123

Kushtetuta e Shqiperise Neni 108-123

Lexuar 2452PJESA E GJASHTË QEVERISJA VENDORE Neni 108 1. Njësitë e qeverisjes vendore janë komunat ose bashkitë dhe qarqet. Njësi të tjera të qeverisjes vendore rregullohen me ligj. 2. Ndarjet…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 95-107

Kushtetuta e Shqiperise Neni 95-107

Lexuar 2879PJESA E PESTË KËSHILLI I MINISTRAVE Neni 95 1. Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat. 2. Këshilli i Ministrave ushtron çdo funksion shtetëror, i cili nuk…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 86-94

Kushtetuta e Shqiperise Neni 86-94

Lexuar 8873PJESA E KATËRT PRESIDENTI I REPUBLIKËS Neni 86 1. Presidenti i Republikës është Kryetar i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit. 2. President mund të zgjidhet vetëm shtetasi shqiptar…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 74-85

Kushtetuta e Shqiperise Neni 74-85

Lexuar 3384KREU III ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI Neni 74 1. Kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesione. Sesioni i parë fillon të hënën e tretë të janarit dhe sesioni i…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 64-73

Kushtetuta e Shqiperise Neni 64-73

Lexuar 6271PJESA E TRETË KUVENDI KREU I ZGJEDHJA DHE AFATI (Ndryshuar me ligjin Nr.9904, datë 21.4.2008, neni 1) Neni 64 1. Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem…

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Kushtetuta e Shqiperise Neni 49-63

Lexuar 4486KREU IV LIRITË DHE TË DREJTAT EKONOMIKE, SOCIALE DHE KULTURORE Neni 49 1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që…

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Kushtetuta e Republikes se Shqiperise Neni 1-48

Lexuar 16088KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të…