Home » Archives by category » Shqipëria » Shteti shqiptar » Ligji » Kodi Penal

Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Lexuar 3920TREGUESI ALFABETIK I KODIT PENAL – A – Amnisti – kuptimi 71 Armë – prodhim e mbajtje pa leje 278 – trafikim 278/a – të ftohta 279 – armë…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 241-335

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 241-335

Lexuar 6100Neni 241 Shpifja ndaj Presidentit të Republikës Shpifja e qëllimshme ndaj Presidentit të Republikës dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. Neni 242 Mosbindja ndaj urdhrit…

Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Lexuar 5479SEKSIONI V KRIME NË FUSHËN E DOGANAVE Neni 171 Kontrabanda me mallra të ndaluar Importimi, eksportimi apo tranzitimi i paligjshëm i mallrave të ndaluar që hyjnë e dalin në…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 106-170

Lexuar 5750Neni 106 Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me persona në gjini ose nën kujdestari (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 22) Kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale ndërmjet prindit…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 66-105

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 66-105

Lexuar 4467KREU VIII SHUARJA E NDJEKJES PENALE, TË DËNIMEVE DHE MOSEKZEKUTIMI I TYRE Neni 66 Parashkrimi i ndjekjes penale Nuk mund të bëhen ndjekje penale kur nga kryerja e veprës…

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 1-65

Kodi Penal i Shqiperise(2008) Neni 1-65

Lexuar 3764KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (I azhurnuar ne 2008-ten) Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore kushtetuese”, me propozim të Këshillit të…