Fjalori Juridik

Print Friendly, PDF & Email

Lexuar 4222
A
Drejtësi
• abalienation : ( en )
1. …
2. në dogana: abalienation=tjetërsim,shitje [2]
• abandon : ( en )
1. …
2. në dogana:abandon=braktisje,heqje dorë; abandon free of expences to the revenue = braktisje,(ofertë)ne dobi të shtetit pa të drejtë në kundërvlerë[2]
• abatement : ( en )
1. …
2. në dogana: abatement(tax)=pakësim,zvogëlim,ulje tatimi[2]
• abbreviation : ( en )
1. …
2. në dogana: abbreviation=shkurtesë[2]
• ABDN
1. në buxheti shk. për : Analizat e Bashkësisë së Donatorëve Ndërkombëtar. [3]
• abduct : ( en )
1. …
2. në dogana: abduct=rrëmbej[2]
• abduction : ( en )
1. …
2. në dogana: abduction=rrëmbim[2]
• abet : ( en )
1. …
2. në dogana: abet=nxitje,bindje,mbush mendje[2]
• abetment : ( en )
1. …
2. në dogana: abetment=pjesëmarrje;abetment in crime=pjesëmarrje në krim[2]
• ability : ( en )
1. …
2. në dogana: ability=zotësi,aftësi,shkathtësi; ability=aftësi,zotësi(juridike); ability of judgement=zotësi për të gjykuar[2]
• able : ( en )
1. …
2. në dogana: able=i aftë,i zoti[2]
• aboard : ( en )
1. …
2. në dogana: aboard=në kuvertë të anijes,aeroplanit[2]
• abolish : ( en )
1. …
2. në dogana: abolish=heq,anuloj; abolition of a low=anuloj ligjin; abolition of free zone=heqje,anulim i zonës së lirë[2]
• aborigines : ( en )
1. …
2. në dogana: aborigines=paraardhës[2]
• above : ( en )
1. …
2. në dogana: above par=mbi paritet[2]
• ABPK
1. në buxheti shku. për Autoriteti i Bankave dhe Pagesave të Kosovës [3]
• absent : ( en )
1. …
2. në dogana: absent=që mungon,jo i pranishëm[2]
• absolute
1. …
2. në dogana: absolute=absolut,i përkryer; absolute liability=përgjegjësi absolute; absolute rights=të drejta absolute; absolute decree; aktgjykim i plotëfuqishëm; absolute discharge=shkarkim absolut; absolute discretion=diskrecion i plotë; absolute rent=rentë absolute; absolute value=vlerë absolute[2]
• absolve : ( en )
1. …
2. në dogana: absolve=shfajësoj,ndjej,fal[2]
• abstenimi
1. …
2. Abstenimi – heqjen dorë nga diçka.
• afishe
1. …
2. Afishe është një fletë ku shkruhet njoftimi për një shfaqje e cila ngjitet në një vend të dukshëm.
• agjencia
1. …
2. Agjencia Kadastrale
3. Agjencia e Prokurimit Publik
4. në buxheti: Agjensioni i Mirëbesimit i Kosovës shkur. AMK[3]
• analiza
1. …
2. në buxheti : Analizat e Bashkësisë së Donatorëve Ndërkombëtar shk. ABDN. [3]
• akuza
1. …
• AMK
1. në buxheti : shkur. për Agjensioni i Mirëbesimit i Kosovës[3]
• ankesa
1. …
2. Ankesa është mjet i rregulltë juridik me anë të së cilës apelohet një vendim qoftë ai në trajtën e aktgjykimit apo të aktvendimit
• arrestimi
1. …
2. Arrestimi është term juridikë që përdore për të emërtuar veprimin e heqjes së lirisë së personave të akuzuar për vepra penale apo krim.
• autoriteti
1. …
2. Autoriteti Kosovar për Banka dhe Pagesa
3. në buxheti Autoriteti i Bankave dhe Pagesave të Kosovës shkur. ABPK [3]
B
• banka
1. …
2. në buxheti : Banka Botërore shk. BB. [3]
• bashkimi
1. …
2. në buxheti : Bashkimi Evropian shk. BE. [3]
• BB
1. në buxheti shk. për : Banka Botërore. [3]
• BE
1. në buxheti shk. për : Bashkimi Evropian. [3]
• borxhi
1. …
• BPK
1. në buxheti shk. për : Bruto Produkti Kombëtar. [3]
2. në buxheti shk. për : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës. [3]

• BPV
1. në buxheti shk. për : Bruto Produkti Vendor. [3]
• BKK
1. në buxheti shk. për : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. [3]
• bruto
1. …
2. në buxheti : Bruto Produkti Vendor shk. BPV. [3]
3. në buxheti : Bruto Produkti Kombëtar shk. BPK. [3]
• burgosja
1. …
• buxheti
1. …
2. në buxheti : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës shk. BKK. [3]
3. në buxheti : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës shk. BPK. [3]

D
Drejtësi
• demostrata
1. …
• demostrimi
1. …
• dëftesa
1. …
• DM
1. në buxheti shk. për : Marka Gjermane (1 Euro = DM 1.95583)[3]
• drejtësia
1. …
• drejtoria
1. …
2. Drejtorati për Çështje Banesore dhe Pronësore
Dh
Drejtësi
• dhurimi
1. …
2. dhurim – konsiderohet çdo heqje dorë nga një e drejtë, falja e borxhit, çdo transferim i pasurisë në interes të një trashëgimtari në emër të pjesës trashëgimore, ose për të themeluar apo për të zgjeruar familjen, ose për të ushtruar mjeshtërinë, si dhe çdo disponim tjetër pa shpërblim.[4]
E
Drejtësi
• evropa
1. në buxheti : Evropa Qendrore dhe Lindore shk. EQL [3]
• EQL
1. në buxheti shk. për : Evropa Qendrore dhe Lindore[3]
F
Drejtësi
• fondi
1. …
2. në buxheti : Fondi Monetar Ndërkombëtar shk. FMN. [3]
• forca
1. …
2. në buxheti : Forca e Paqeruajtësve Ndërkombëtar e Kosovës shk. KFOR. [3]
• FMN
1. në buxheti shk. për : Fondi Monetar Ndërkombëtar. [3]
G
Drejtësi
• gazeta
1. …
2. gazeta zyrtare
Gj
Drejtësi
• gjirokontoja
1. …
• gjykimi
1. …
H
Drejtësi
• huaja
1. …
I
Drejtësi
• intervenimi
1. …
• instituti
1. …
2. në buxheti : Instituti i Shëndetësisë Publike shk. ISH. [3]
3. në buxheti : Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes sh IPVQ. [3]
• IPVQ
1. në buxheti shk. për : Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes. [3]
• IRJM
1. në buxheti shk. për : Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. [3]
• IT
1. në buxheti shk. për : Teknologjia Informative. [3]
• ish
1. …
2. në buxheti : Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë shk. IRJM. [3]
• ISH
1. në buxheti shk. për : Instituti i Shëndetësisë Publike. [3]
K
Drejtësi
• kapitali
1. …
• këshilli
1. …
2. në buxheti : Këshilli Ekonomik Fiskal shk. KRF. [3]
3. në buxheti : Këshilli i Përkohshëm Administrativ shk. KPA. [3]
4. në buxheti : Këshilli Tranzitor i Kosovës shk. KTK. [3]
• KEF
1. në buxheti shk. për : Këshilli Ekonomik Fiskal. [3]
• KEK
1. në buxheti shk. për : Korporata Energjetike e Kosovës. [3]
• KFOR
1. në buxheti shk. për : Forca e Paqeruajtësve Ndërkombëtar e Kosovës. [3]
• komunikimi
1. …
• komisioni
1. …
2. në buxheti : Komisioni Rregullues i Shërbimeve Publike të Kosovës shk. KRSHPK. [3]
• komesariati
1. …
2. në buxheti : Komesariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara shk. UNHCR. [3]
• korporata
1. …
2. në buxheti : Korporata Energjetike e Kosovës shk. KEK. [3]
• KPA
1. në buxheti shk. për : Këshilli i Përkohshëm Administrativ. [3]
• KRSHPK
1. në buxheti shk. për : Komisioni Rregullues i Shërbimeve Publike të Kosovës. [3]
• KTK
1. në buxheti shk. për : Këshilli Tranzitor i Kosovës. [3]
L
Drejtësi
• lajmërimi
1. …
M
Drejtësi
• MAD-K
1. në buxheti : shk. për Misioni i Asistencës Doganore në Kosovë. [3]
• Marka
1. në buxheti : Marka Gjermane (1 Euro = DM 1.95583) shk. DM. [3]
• ministria
1. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
2. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
3. Ministria e Financave dhe Ekonomisë
4. Ministria e Kulturës, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente
5. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor
6. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
7. Ministria e Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit
8. Ministria e Shërbimeve Publike
9. Ministria e Shëndetësisë
10. Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural
• misioni
1. Misioni Europian i Asistencës për Sistemin Shqiptar të Drejtësisë [5]
2. në buxheti : Misioni i Asistencës Doganore në Kosovë shk. për MAD-K [3]
3. në buxheti : Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë sh. UNMIK. [3]
N
Drejtësi
• ndërmarrja
1. …
2. në buxheti : Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme shk. NVM. [3]
• NVM
1. në buxheti shk. për : Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme. [3]
Nj
Drejtësi
• njësia
1. …
2. në buxheti : Njësia Qendrore e Rregullimit shk. NJQR. [3]
3. në buxheti : Njësia për Menaxhimin e Frekuencave shk. NJMF. [3]
• NJMF
1. në buxheti shk. për : Njësia për Menaxhimin e Frekuencave. [3]
• NJQR
1. në buxheti shk. për : Njësia Qendrore e Rregullimit. [3]
O
Drejtësi
• OBSH
1. në buxheti shk. për : Organizata Botërore e Shëndetësisë. [3]
• ofruesi
1. …
2. në buxheti : Ofruesit e Shërbimeve Publike shk. OSHP. [3]
• organizata
1. …
2. në buxheti : Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë shk. OSBE. [3]
3. në buxheti : Organizata Botërore e Shëndetësisë shk. OBSH. [3]
• OSBE
1. në buxheti shk. për : Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. [3]
• OSHP
1. në buxheti shk. për : Ofruesit e Shërbimeve Publike. [3]
P
Drejtësi
• padia
1. …
2. Padia penale –
• paralajmërimi
1. …
• personi
1. …
2. në legjistaconi : Termi “person” përdoret për çdo “person fizik jotregtar” të përcaktuar sipas Kodit Civil, për çdo “person fizik tregtar” dhe për çdo “person juridik” të themeluar sipas ligjit “Për shoqërite tregtare’’, sipas Kodit Civil apo sipas çdo ligji tjetër të veçantë.[6]
• përfaqësuesi
1. …
2. në buxheti : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm shk. PSSP. [3]
• PIP
1. në buxheti shk. për : Programi për Investime Publike. [3]
• programi
1. …
2. në buxheti : Programi për Investime Publike shk. PIP. [3]
• prona
1. …
• publikimi
1. …
• presidenca
1. …
• posta
1. …
2. në buxheti : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës shk. PTK. [3]
• PSSP
1. në buxheti shk. për : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. [3]
• PTK
1. në buxheti shk. për : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës. [3]
Q
Drejtësi
• qendra
1. …
2. në buxheti : Qendra Informative e Bashkësisë Humanitare shk. QIBH. [3]
• QIBH
1. në buxheti shk. për : Qendra Informative e Bashkësisë Humanitare. [3]
R
Drejtësi
• radio
1. …
2. në buxheti : Radio Televizioni i Kosovës shk. RTK. [3]
• republika
1. …
2. në buxheti : Republika Federale e Jugosllavisë shk. RFJ. [3]
• rezuluta
1. …
2. në buxheti : Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara shk. RKS-KB. [3]
• RFJ
1. në buxheti shk. për : Republika Federale e Jugosllavisë. [3]
• RKS-KB
1. në buxheti shk. për : Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. [3]
• RTK
1. në buxheti shk. për : Radio Televizioni i Kosovës. [3]
S
Drejtësi
• sistemi
1. …
2. Sistemi tatimor
3. Sistemi tatimor i Republikës së Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh tatimore, nga marrëveshjet tatimore me vendet e tjera, nga udhëzimet, rregulloret, metodat për vendosjen, ndryshimin dhe heqjen e tatimeve, nga kushtet për të siguruar pagimin e tyre, si dhe format e metodat e kontrollit të tatimeve dhe imponimin e përgjegjësisë për shkeljen e legjislacionit tatimor.[6]
• SPPA
1. në buxheti shk. për : Struktura e Përbashkët e Përkohshme Administrative. [3]
• struktura
1. …
2. në buxheti : Struktura e Përbashkët e Përkohshme Administrative shk. SPPA. [3]
Sh
Drejtësi
• shërbimi
1. …
2. në buxheti : Shërbimi Policor i Kosovës shk. SHPK. [3]
• SHPK
1. në buxheti shk. për : Shërbimi Policor i Kosovës. [3]
T
Drejtësi
• tatimi
1. …
2. Tatimi është një pagesë në Buxhetin e Shtetit me natyrë të detyrueshme dhe të pakthyeshme, i cili përfshin edhe dënimet administrative si dhe interesat për pagesë të vonuar të përcaktuara në ligj.[6]
3. në buxheti shk. për : Tatimi mbi Vlerën e Shtuar shk. TVSH. [3]
4. Tatimi mbi të ardhurat
5. Tatimi mbi pasurinë
6. Detyrimet tatimore
7. Tatimpaguesi është një person i cili është subjekt i tatimeve dhe/ose taksave. [6]
8. Periudha tatimore fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti kalendarik. [6]
9. Përfaqësuesi i tatimpaguesit është një person që një tatimpagues zgjedh për ta përfaqësuar në lidhje me çështjet tatimore. Zgjedhja bëhet sipas dispozitave të Kodit Civil. [6]
10. Agjentët tatimorë
11. Përgjegjësia tatimore
12. Administrata tatimore Administrata tatimore administron tatimet e taksat në Shqipëri. [6]
13. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
14. Degët e tatimeve në rrethe
15. Komisioni i Apelimit të Tatimeve
16. Zyrat tatimore të pushtetit vendor
17. Policia Tatimore
18. Buxheti i administratës tatimore
19. Masat disiplinore
• taksa
1. …
2. në legjistacion : Taksa – është një kontribut i kërkuar për t’u paguar nga çdo person i cili drejtpërdrejt përfiton një shërbim publik.[6]
3. Akcizat
4. Taksa vendore për biznesin e vogël
5. Taksat kombëtare
6. Te ardhurat nga lojrat e fatit
7. Taksat vendore
• teknologjia
1. …
2. në buxheti : Teknologjia Informative shk. IT. [3]
• testamenti
1. …
2. Testament do të thotë shprehje e vullnetit të fundit e dhënë në formën e paraparë me ligj, me të cilin trashëgimlënësi (testatori) urdhëron si të veprohet me pasurinë e tij pas vdekjes së tij.[4]
• TMK
1. në buxheti shk. për : Trupat Mbrojtëse të Kosovës. [3]
• trupi
1. …
2. në buxheti : Trupat Mbrojtëse të Kosovës shk. TMK. [3]
• TVSH
1. në buxheti shk. për : Tatimi mbi Vlerën e Shtuar. [3]
U
Drejtësi
• UNHCR
1. në buxheti shk. për : Komesariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara. [3]
• UNMIK
1. në buxheti shk. për : Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. [3]

Lexoni më shumë nga kjo kategori

Shpërndaje

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on 09/05/2010. Filed under Ligji. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Komento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.