Treguesi Alfabetik i Kodit Penal

Print Friendly, PDF & Email

Lexuar 3953
TREGUESI ALFABETIK I KODIT PENAL
– A –
Amnisti
– kuptimi 71
Armë
– prodhim e mbajtje pa leje 278
– trafikim 278/a
– të ftohta 279
– armë gjahu e sportive 280
– stërvitja për prodhimin dhe përdorimin
e paligjshëm të armëve dhe lëndëve të tjera
të rrezikshme 282/b
Atentat
– kuptimi 219

– B –
Bandë e armatosur
– kuptimi 28/3
– krijimi, pjesëmarrja 234/b
Bashkëjetesë
– shtrëngim 130
Bashkëpunëtor
– kuptimi 26
Bashkëpunimi
– forma të veçanta 28
Bashkim
– i dënimeve 56
Botim
– i veprës së tjetrit 149
Braktisje
– e fëmijëve të mitur 124
Burgim
– dënimi 32
– i të miturit 52
– i përjetshëm 31
– mënyra e vuajtjes 33
– copëzimi 58
– pezullimi 59

– C –
Caktim
– i dënimeve për disa veprave penale 55

– D –
Dashja
– kuptimi 15
Deklarata të rreme
– përpara prokurorit 305/a
– përpara oficerit të policisë gjyqësore 305/b
Detyrë
– shpërdorim 248
Detyrim
– gjatë kohës së provës 61
– për të marrë pjesë në grevë 264
– për të kallëzuar provën 304
Dëmtime
– të tjera me dashje 90
– të objekteve mbrojtëse 215
Dënim
– kryesor 29
– plotësues 30
– me burgim të përjetshëm 31
– me burgim 32
– me gjobë 34
– me burgim për të mitur 51
– ulja nën kufij 53
– caktimi 55
– bashkimi 56
– në provë 59-61
– përjashtimi nga dënimi 254/2
Dëshmi
– e rreme 306
– refuzimi 307
Disinformim
– i ekipeve të urgjencës 271
Dokumente
– vjedhje 192/a
Dorëzim
– i territorit 208
– i forcave të armatosura 209
Drejtim
– i automjetit duke qenë i dehur 291

– DH –
Dhënie
– e mjeteve për ndërprerje të shtatzanisë 95
– e informacioneve të rreme 168
– e informatave sekrete 213
– e shpërblimeve punonjësve shtetëror 245
– ndihme për kalim të paligjshëm të kufirit 298
Dhunim
– i banesës 112
– i varreve 118

– E –
Ekspertim
– i rremë 309
Ekstradim
– kur lejohet 11
Emetim
– i parregullt i aksioneve 166

– F –
Faji
– kuptimi 14
Falimentim
– i provokuar 193
– fshehje e gjendjes 194
– fshehje e pasurisë 195
– shkelje detyrimesh 196
Falja
– kuptimi 70
Falsifikimi
– i nënshkrimeve 165
– i monedhave 183
– i letrave me vlerë 184
– prodhimi i mjeteve 185, 192
– i dokumenteve 187
– i dokumenteve shkollore 187
– i dokumenteve shëndetësore 188
– i letërnjoftimeve dhe vizave 189
– i vulave, stampave dhe formularëve 190
– i akteve të gjendjs civile 191
– i dokumenteve dhe rezultateve të zgjedhjeve 326
Fëmijë
– braktisja e të miturve 124
-keqtrajtimi i te miturve 124/b
– mosdhënia e mjeteve për jetesë 125
– marrja e padrejtë 127
– ndërrimi 128
– fshehja 128/a
– trafikimi 128/b
– shtytje në krim 129
Fillimi
– i paligjshëm i ndjekjes penale 313
Fshehja
– e të ardhurave 180
– e gjendjes së falimentimit 194
– e pasurisë pas falimentimit 195
– e kufomës 303
Fuqi
– e vendimeve penale të huaja 10
Fyerje
– ndaj përfaqësuesve të huaj 227
– për shkak të detyrës 239
– e gjyqtarit 318

– G –
Genocid
– kuptimi 73
Goditje
– për shkak të detyrës 237
– ndaj pjesëtarëve të familjes 243
Grupi i strukturuar kriminal
– krijimi pjesëmarrja 333/1
– GJ –
Gjakmarrje
– nxitja 83/b
Gjyqtar
– kundërshtim e goditje 316
– kanosja 317
– fyerja 318

– H –
Heqje
– dorë nga vepra penale 24
– e të drejtës për detyra publike 35
– e dekoratave dhe titujve 38
– e të drejtës së veprimtarisë 39
– e të drejtës së detyrave drejtuese 40
– e paligjëshme e lirisë 110
Humbje
– e dokumenteve sekrete 296

– J –
Jeta private
– ndërhyrje e padrejtë 121
– përhapje sekretesh 122
Juridiksioni
– universal 7/a

-K

Kalimi
– i paligjshëm i kufirit 297
Kallëzimi
– i rremë 305
Kanosja
– për hakmarrje ose gjakmarrje 83/a
– për vrasje 84
– për shkak të detyrës 238
– për të mos kallzuar 311
– për dëshmi të rreme 312/a
– e gjyqtarit 317
– e zgjedhësit 329
– e kandidatit 330
– për kryerjen e veprave me qëllime terroriste 232/b
– për të moskallëzuar 311
Kërkim
– për dhënie mite 259
– i shpërblimit 319
Kodi Penal
– parimet 1/c
– veprimi në kohë 3
Komplot
– kuptimi 220
Konfiskim
– i mjeteve të kryerjes së veprës penale 36
Kondrabandë
– me mallra të ndaluar 171
– me mallra për të cilat paguhet akcizë 172
– me mallra të licencuara 173
– me mallra të tjera 174
– nga punonjës të doganave 175
– e vlerave kulturore 176
– me mallra me regjim të ndërmjetëm 177
– tregtimi e transporti 178
– ruajtja e depozitimi 179
Korrespondencë
– pengim ose shkelje e fshehtësisë 123, 255
Korrupsioni
– aktiv privat 164/a
– pasiv privat 164/b
– aktiv i personave publik ë 244
– aktiv i funksionarëve të lartë 245
– pasiv i personave publik ë 259
– pasiv i funksionarëve të lartë 260
– aktiv i dëshmitarit, ekspertit dhe përkthyesit 312
– aktiv i gjyqtarit, prokurorit etj 319
– pasiv i gjyqtarit, prokurorit etj 319/a
Korruptim
– për të dëshmuar 312
Krijim
– i partive antikushtetuese 224
– i turmave të armatosura 233
– i bandës së armatosur 333
Krime
– kundër njerëzimit 74
– të luftës 75
– moskallëzim 300
– përkrahje autorësh 302
Kryengritje
– kuptimi 221
Kryerje
– e veprës penale në gjendje të dehur 18
– e funksionit pas dhënies fund të tij 249
– e veprimeve arbitrare 250
– e krimeve nga banda 224
Kufi
– kalimi i paligjshëm 297
– dhënie ndihme 298
Kultivim
– i bimëve narkotike 284
Kundërshtim
– i punonjësit shtetëror 235
– i punonjësit të policisë 236
– i gjyqtarit 316
Kuptim
– i tentativës 22
– i bashkëpunimit 25

– L –
Largim
– nga vendi i aksidentit 273
– i të burgosurit 323
Legjislacioni penal
– bazat 1/a
– detyrat 1/b
– parimet 1/c
– zbatimi për shtetas të huaj 7, 7/a, 9
– zbatimi për persona pa shtetësi 8
Lëndë të rrezikshme
– stërvitja për prodhimin dhe përdorimin
e paligjshëm të armëve e lëndëve të tjera
të rrezikshme 282/b
Ligji penal 1-11
– zbatimi
Lirim
– para kohe me kusht 64, 65

– LL –
Llogaritje
– e paraburgimit 57
Llotari
– e palejuar 197
– përdorim lokalesh 198

– M –
Manifestimi
– pengimi 261
– i paligjshëm 262
– me të armatosur 263
Marrëdhënie seksuale
– me dhunë me të mitur 100
– me dhunë me të mitur 14-18 vjeç 101
– me dhunë me të rritura 102
– homoseksuale me dhunë me të rritur 102/a
– me të pazotë për t’u mbrojtur 103
– me kërcënim me armë 104
– duke shpërdoruar detyrën 105
– me persona në gjini ose nën kujdestari 106
– në vende publike 107
Marrëveshje
– për dorëzim territori 210
– për ndërhyrje të armatosur 212
Marrje
– e padrejtë e fëmijës 127
– e shpërblimeve 217
– e mitës 260
Masë
– penale për personat juridik 45
– mjekësore dhe edukuese 46
– e vënies në provë 60
Mashtrim
– me gënjeshtër 143/1
– në bashkëpunim 143/2
– ndaj disa personave 143/2
– më se një herë 143/2
– në skema piramidale 143/a
– në subvencione 144
– në sigurime 145
– në kredi 146
– për veprat e artit 147
– botimi i veprës së tjetrit në emër të vet 148
– riprodhimi i padrejtë i veprës së tjetrit 149
Mbajtje
– e lokaleve për prostitucion 15
– e padrejtë e dy cilësive 167
– e padrejtë e uniformës 247
– në burg pa vendim 252
– e pajisjeve për prodhim narkotikësh 285
Mbrojtja e nevojshme
– kuptimi 19
Mënyrë
– e vuajtjes së dënimit 35
– e vuajtjes së dënimeve plotësuese 44
– e caktimit të dënimit 47
Mita
– kërkim për dhënie 259
– marrja 260
Mjekim
– i pakujdesshëm 96
Mosbindje
– ndaj urdhërit të policit 242
Mosdënim
– pa ligj 2
Mosdhënie
– e ndihmës 97
– e ndihmës oga kapiteni i anijes 98
– e mjeteve për jetesë 125
Moskallëzim
– i krimit 300
Mosmarrje
– e masave për gjendjen e paligjshme 251
Mosnjoftim
– i ndryshimit të vendimit 126
Mosnjohje e ligjit
– kuptimi 4
Mospagim
– i taksave 181
Mosparaqitje
– e dëshmitarit, ekspertit a përkthyesit 310
Mosparashkrimi i ndjekjes penale
– nuk i nënshtrohen 67
Moshë
– për përgjegjësi penale 12

– N –
Narkotikë
– prodhim e shitje 283
– trafikim 283/a
– lehtësi përdorimi 283/b
– kultivimi 284
– zbulimi 284/b
– fabrikimi 284/c
– përshtatje lokali për prodhim 285/a
– hedhje shiringash 285/b
– nxitja për përdorim 286
– përdorimi i teknologjisë 286/a
Nevojë ekstreme
– kuptimi 20
Ndalim
– për të drejtuar automjete 37
– për të qëndruar në njësi administrative 41
Ndarje
– e veprave penale 1
Ndërhyrje
– të padrejta në jetën private 121
Ndërprerje
– e shtatzanisë pa pëlqimin e gruas 93
– e shtatzanisë e kryer në vende të ndaluara 94
Ndërrim
– i fëmijëve 128
Ndihmë
– mosdhënia 97
– nga kapiteni i anijes 98
Ndotje
– e ajrit 201
– e ujërave 203
Ndryshim
– në aparatet matëse 182
Nxitje
– e urrejtjes ose grindjeve kombëtare 265
– për përdorim droge 286
– për gjakmarrje ose hakmarrje 83/b
Nxjerrje
– jashtë territorit të Republikës 42

– Nj –
Njoftim
– i rremë në organet e rendit 272

– O –
Organe
– heqje e shitje 89/a
Organizatë kriminale
– kuptimi 28/1
– krijimi, pjesëmarrja 333
Organizatë terroriste
– kuptimi 28/2
– krijimi, pjesëmarrja 234/a
Organizim
– i llotarive të palejuara 197
– e pjesëmarrje në grumbullime të paligjshme 262
– i grumbullimeve të paligjshme nga persona
të armatosur 263

– P –
Pakujdesi
– kuptimi 16
Papërgjegjshmëri
– për shkak të gjendjes mendore 17
Paraburgim
– llogaritja 57
Parashkrim
– i ndjekjes penale 66
– i ekzekutimit të dënimit 68
Peshkim
– i ndaluar 204
Pengim
– i fshehtësisë së korrespondencës 123
– i veprintarive të organizatave fetare 131
– i ceremonive fetare 133
– me dhunë i veprimtarive të partive politike 269
– shkelja e fshehtësisë së korrespondencës 255
– në ushtrimin e të drejtës për t’u shprehur 261
– i qarkullimit të mjeteve të transportit 293
– për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës 320
– i subjekteve për zgjedhjet në organet përfaqësuese 325
Pezullim
– i ekzekutimit të vendimit me burgim 59
– i detyrimit për kryerje të një pune 63
Përdorim
– me keqdashje i thirrjeve telefonike 275
– pa të drejtë i emblemës së Kruqit të Kuq 276
– i dhunës gjatë hetimeve 314
Përfitim
– i paligjshëm i interesave 257
Përgjegjësi
– për personat e huaj që gëzojnë imunitet 9
– mosha 12
– për tentativën 23
– e bashkëpunëtorëve 27
Përhapje
– e sekreteve vetjake 122
– e informatave të rreme që ngjallin panik 267
Përjashtim
– i të miturit nga dënimi 52
Përkrahje
– e autorit të krimit 302
Përkthim
– i rremë 308
Përpilim
– i deklaratave të rreme 163
Përvetësim
– i titullit apo detyrës shtetërore 246
– i parave ose mallrave të vjedhura 287/b
Plagosje
– e rëndë me dashje 88
– e rëndë në tronditje psiqike 88/a
– e rëndë në kapërcim të mbrojtjes së nevojshme 88/b
– e lehtë me dashje 89
– e rëndë nga pakujdesia 91
– e lehtë nga pakujdesia 92
Pornografi
– prodhimi, shpërndarja dhe shitja 117
Poshtërim
– i Republikës dhe simboleve të saj 268
Pranim
– i pagimit të gjobës 54
Prerje
– e paligjshme e pyjeve 205
– e drurëve dekorativë dhe frutorë 206
Prishje
– e qetësisë publike 274
– e vulave dhe shenjave 322
Prodhim
– i mjeteve për falsifikim 185
– i mjeteve për falsifikim të dokumenteve 192
– i armëve luftarake 234
– dhe mbajtja e armëve luftarake 278
– dhe mbajtja e armëve të ftohta 279
– the mbajtja e armëve të gjuetisë 280
– dhe shitja e narkotikëve 283
– dhe shitja e ushqimeve dhe lëndëve të
rrezikshme për shëndetin 288
Propozim
– për shpërblim 244
Prostitucion
– ushtrimi 113
– shfrytëzimi 114
– shfrytëzimi në rrethana rënduese 114/a
– mbajtja e lokaleve 115
Provokim
– i luftës 211
Publikim
– i vendimit gjyqësor 43
Punësim
– i paligjshëm 170/a

– R –
Rebelim
– i të burgosurve 270
Refuzim
– për të dëshmuar 307
Rehabilitim
– kuptimi 69
Rekrutimi
– i personave për kryerjen e veprave
me qëllime terroriste ose të financimit
të terrorizmit 231
Revokim
– i vendimit të pezullimit 62
Riprodhim
– pa të drejtë i veprës së tjetrit 149
Ruajtje
– apo depozitim i mallrave kontrabandë 179
– Rr –
Rrahje 90
Rrethanë
– lehtësuese 48
– rënduese 50
Rrëmbim
– i personit 109
– në rrethana lehtësuese 109/a
– i armëve, anijeve dhe mjeteve të tjera 111

– S –
Sigurim
– i kushteve dhe mjeteve për vrasje 81
– i kushteve dhe mjeteve për vjedhje 102
– i informatave 214
– i mjeteve për shkatërrim 216
Stërvitja
– për kryerjen e veprave me qëllime
terroriste 232
– për prodhimin dhe përdorimin
e paligjshëm të armëve e lëndëve
të tjera të rrezikshme 282/b

– SH –
Shkaktim
– i vetvrasjes 99
Shkatërrim i pronës
– ose dëmtim i objekteve të kultit 132
– me dashje i lehtë 150
– me zjarr 151
– me eksploziv 152
– me përmbytje 153
– me mjete të tjera 154
– i rrugëve 155
– i rrjetit elektrik 156
– i rrjetit të ujitjes 157, 158
– i rrjetit të ujësjellësit 159
– i veprave kulluese 160
– i pronës nga pakujdesia 161
– i mjeteve të transportit masiv 162
Shkelje
– e detyrimeve 196
– e karantinës 207
– e barazisë së shtetasve 253
– e paprekshmërisë së banesës 254
– e barazisë së pjesëmarrësve në tendera 258
– e rregullave mbi lëndët helmuese 281
– e rregullave mbi lëndët plasëse e djegëse 282
– e rregullave të mbrojtjes në punë 289
– e rregullave të qarkullimit rrugor 290
– e disiplinës në transport 292
– e rregullave të fluturimit 299
– e fshehtësisë së votimit 327
– e së drejtës së zgjedhjes 331
Shpërblim
– propozimi 244
– dhënia 245
Shpërdorim
– i kompetencave 164
– i tokës 199
– i detyrës 248
– i kontributeve 256
– i autoritetit ushtarak 332
Shpërndarje
– e shkrimeve antikushtetuese 225
Shpifje
– kuptimi 120
– për shkak të detyrës 240
– ndaj Presidentit të Republikës 241
Shtatzania
– ndërpreje pa pëlqim 93
– ndërprerje pa autorizim 94
– dhënie mjetesh 95
Shtrëngim
– ose pengim për të bashkëjetuar 130
Shtytje
– e të miturve në krim 129

– T –
Territor
– i Republikës 5
– dorëzimi 208
– marrëveshja 210
Terrorizëm
– financimi 230/a
– grumbullim i fondeve për financimin 230/d
Tjetërsim
– i pasurisë 287
Toka
– shpërdorimi 199
– pushtimi 200
Torturë
– kuptimi 86
– me pasoja të rënda 87
Trafikim
– i njerëzve 110/a
– i femrave për prostitucion 114/b
– mbajtje lokalesh 115
– i veprave të artit dhe të kulturës 138/a
– i mjeteve motorike 141/a
– i armëve 278/a
– i lëndëve plasëse dhe helmuese 282/a
– i narkotikëve 283/a
Transportim
– i mbeturinave toksike 202
Tregim
– i sekretit shtetëror nga personi i autorizuar 294
– i sekretit shtetëror nga shtetasi 295
Tregtim
– i mallrave që janë kontrabandë 178

– Th –
Thirrje
– për armatosje 222
– publike për veprime të dhunshme 223
– për urrejtje nacionale 266
– UUlje
– e dënimit nën minimum 53
Ushtrim
– i një të drejte apo përmbushjeje të detyrës 21

– V –
Vepër
– e turpshme 108
– e dhunshme ndaj të huajve 226
– e dhunshme ndaj vendeve të punës 228
– me qëllime terroriste 230
Vepra me qëllime terroriste
– kuptimi 230
– rekrutimi i personave për kryerjen
e veprave me qëllime terroriste ose
për financimin e terrorizmit 231
– stërvitja për kryerjen 232
– nxitja, thirrja publike dhe propaganda
për kryerjen 232/a
– kanosja për kryerjen 232/b
Vepra penale
– ndarja 1
– pastrim i produkteve 287
Veprim
– në kohë i ligjit penal 3
– fyes ndaj himnit dhe flamurit 229
– që pengon zbulimin e së vërtetës 301
– në kundërshtim me vendimin e gjykatës 320
Vetëgjyqësi
– kuptimi 277
Vetëvrasje
– shkaktimi 99
Vënie
– në dispozicion e lokaleve 198
– në shërbim të shteteve të huaja 218
Vjedhje
– e thjeshtë 134/1
– në bashkëpunim 134/2
– më se një herë 134/2
– me pasoja të rënda 134/2
– duke shpërdoruar detyrën 135
– e bankave dhe arkave të kursimit 136
– e energjisë elektrike dhe impulseve telefonike 137
– e veprave të artit e kulturës 138
– me dhunë 139
– me armë 140
– me pasojë vdekjeje 141
– e dokumenteve 192/a
Vrasje
– me dashje 76
– me dashje në lidhje me një krim tjetër 77
– me paramendim 78
– në rrethana cilësuese 79
– sigurim kushtesh 80
– e foshnjës 81
– në gjendje tronditjeje psiqike 82
– me kapërcim të kufijve të mbrojtjes
së nevojshme 83
– nga pakujdesia 85

– Z –
Zbatim
– i ligjit penal për vepra të kryera nga
shtetas shqiptarë 6
– i ligjit penal për vepra të kryera nga të huaj 7
– i ligjit penal për vepra të kryera nga persona
pa shtetësi 8
Zbulim
– i sekreteve të shoqërisë 169
– i akteve ose të dhënave sekrete 295/a

Lexoni më shumë nga kjo kategori

Shpërndaje

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on 09/05/2010. Filed under Kodi Penal. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Komento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.