Kodi Penal i Shqipërisë(2008) Neni 171-240

Print Friendly, PDF & Email

Lexuar 5477
SEKSIONI V
KRIME NË FUSHËN E DOGANAVE

Neni 171
Kontrabanda me mallra të ndaluar
Importimi, eksportimi apo tranzitimi i paligjshëm i mallrave të ndaluar që hyjnë e dalin në
Republikën e Shqipërisë, i kryer me çdo mënyrë a mjet qoftë, dënohen me burgim gjer në dhjetë
vjet.

Neni 172
Kontrabanda me mallra që paguhet akcizë
Importimi, eksportimi apo tranzitimi i mallrave që paguhet akcizë nëpërmjet kalimit jashtë
pikave doganore, fshehjes së pjesshme apo të plotë, mosdeklarimit të saktë në doganë, deklarimit
të rremë për natyrën, llojin, cilësinë, çmimin, destinacionin e mallit apo të tjera forma që kanë për
qëllim shmangien nga detyrimet doganore, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në shtatë vjet.

Neni 173
Kontrabanda me mallra të licencuar
Importimi, eksportimi apo tranzitimi i mallrave, që kërkojnë licencë nga organi kompetent,
nëpërmjet kalimit jashtë pikave doganore, fshehjes së pjesshme apo të plotë, mosdeklarimit të
saktë në doganë, deklarimit të rremë për natyrën, llojin, cilësinë, çmimin, destinacionin e mallit
apo të tjera forma që kanë për qëllim shmangien nga detyrimet doganore, dënohen me gjobë ose
burgim gjer në pesë vjet.

Neni 174
Kontrabanda me mallra të tjera
Importimi, eksportimi apo tranzitimi i mallrave, nëpërmjet kalimit jashtë pikave doganore,
fshehjes së plotë apo të pjesshëm, mosdeklarimit të saktë në doganë, deklarimit të rremë për
natyrën, llojin, cilësinë, çmimin, destinacionin e mallit apo të tjera forma që kanë për qëllim
shmangien nga detyrimet doganore, dënohen me gjobë ose burgim gjer në pesë vjet.

Neni 175
Kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 48)
Kryerja e kontrabandës nga punonjës të doganave ose punonjës që kanë lidhje me
veprimtarinë doganore, qoftë edhe në bashkëpunim me persona të tjerë, dënohet me burgim nga
tre gjer në dhjetë vjet.

Neni 176
Kontrabanda e vlerave kulturore
Importimi, eksportimi apo tranzitimi i vlerave kulturore kombëtare në kundërshtim me
dispozitat ligjore në lidhje me to, dënohen me burgim gjer në dhjetë vjet.

Neni 177
Kontrabanda me mallra me regjim të ndërmjetëm
Importimi, eksportimi apo tranzitimi i mallrave, duke i paraqitur ato si mallra me regjim të
ndërmjetëm, me qëllim shmangien nga detyrimet doganore, dënohen me gjobë ose me burgim
gjer në pesë vjet.

Neni 178
Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 49)
Tregtimi, tjetërsimi ose transportimi i mallrave që dihet që janë kontrabandë, si dhe çdo
ndihmë tjetër që u jepet personave që merren me këto veprimtari, dënohet me gjobë ose me
burgim gjer në tre vjet.

Neni 179
Ruajtja apo depozitimi i mallrave kontrabandë
Ruajtja, depozitimi, mbajtja apo përpunimi i mallrave që dihen se janë kontrabandë,
dënohen me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 179/a
Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë
(Shtuar me ligjin nr.9086, datë 19.6.2003, neni 6)
Mosdeklarimi, në hyrje ose dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë, i shumave në të
holla, i çdo lloj forme të çekut bankar, metaleve ose gurëve të çmuar, si dhe i sendeve të tjera me
vlerë, përtej vlerës së parashikuar nga ligji, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë
ose me burgim deri në dy vjet.
__________________________________________________
Vendim i Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr.1, datë 26.3.2002
Në seksionin e V-të ligjvënësi ka përfshirë krimet në fushën e doganave, duke i ndarë në
nëntë figura të veçanta krimi (nenet 171-179 të Kodit Penal), të cilat, me përjashtim të figurave të
krimit parashikuar nga nenet 178 (tregtimi i mallrave që janë kontrabandë) dhe 179 (ruajtja apo
depozitimi i mallrave kontrabandë), janë forma specifike të figurës së përgjithshme të
kontrabandës, variante të veçanta të saj.
Në këtë përfundim arrihet pasi objektin e përgjithshëm të gjithë këtyre figurave të veçanta
krimi, që përfshihen në këtë seksion, e përbëjnë të njëjtat marrëdhënie shoqërore. E përbëjnë
marrëdhëniet shoqërore që janë vendosur për funksionimin normal të doganave në Republikën e
Shqipërisë dhe për mbrojtjen e interesave ekonomike të saj nga çfarëdolloj veprimtarie që ka për
qëllim shmangien nga pagimi në Buxhetin e Shtetit të detyrimeve doganore, të cilat, në analizë të
fundit, llogariten në të holla.
Ndarja e figurës së përgjithshme të krimit të kontrabandës në shtatë figura të veçanta
kontrabande është bërë nga ligjvënësi duke u nisur, së pari, nga natyra e mallrave me të cilat
bëhet kontrabanda, regjimi juridik i tyre; së dyti, nga shkalla e rrezikshmërisë shoqërore të secilit
prej këtyre llojeve të kontrabandës dhe, së fundi, nga subjekti, duke krijuar, kështu, kushte ligjore
të përshtatshme për të bërë të mundur zhvillimin e një lufte sa më efektive kundër kriminalitetit në
një sferë aq të rëndësishme të ekonomisë, siç është ajo e veprimtarisë së organeve të doganës.
Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, duke u nisur nga parimet e përgjithshme të
doktrinës të së drejtës penale sipas të cilave kur ndodhemi para figurave specifike të veprës
penale (delictum proprium), në të cilat bashkekzekutimi është i mundur vetëm midis personave që
janë mbajtës të disa cilësive të veçanta për të qenë subjekte të disa veprave penale, (subjekte të
posaçme), vepra penale e kryer prej tyre do të cilësohet sipas dispozitës së Pjesës së Posaçme të
Kodit Penal, subjekt i të cilës mund të jenë vetëm personat që janë mbajtës të këtyre cilësive të
veçanta. E tillë është edhe figura e krimit të kontrabandës nga punonjës të doganave parashikuar
nga neni 175 i Kodit Penal.
Figura e krimit të kontrabandës me mallra në regjim të ndërmjetëm, parashikuar nga neni
177 i Kodit Penal dhe ajo e kontrabandës nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore,
parashikuar nga neni 177 i këtij Kodi, nuk konkurrojnë as me njëra-tjetrën, as edhe me figurat e
tjera të krimit të kontrabandës që përfshihen në seksionin e V të nenit të III të Kodit Penal, në të
cilin janë përfshirë krimet në fushën e doganave (nenet 171-179 të Kodit Penal).
Në këtë përfundim arrihet duke u nisur, së pari, nga fakti që, ashtu sikurse u përmend,
objekti i të gjitha këtyre figurave krimi është i njëjtë (marrëdhëniet shoqërore që janë vendosur
për funksionimin normal të doganave në Republikën e Shqipërisë dhe për mbrojtjen e interesave
te shtetit) dhe, së dyti, nga fakti që vet ligjvënësi, për arsye praktike, duke dashur të lehtësojë
zbatimin sa më të drejtë të tyre në funksion të zhvillimit të një lufte sa më efektive në këtë fushë të
kriminalitetit, e ka ndarë kontrabandën në disa figura krimi, të cilat, teorikisht dhe praktikisht,
mund të përbënin paragrafe të veçantë të së njëjtës dispozitë të Pjesës së Posaçme të Kodi Penal.
Figura e krimit nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore, parashikuar nga neni
175 i Kodit Penal, nuk konkurron as me figurën e krimit të shpërdorimit të detyrës, parashikuar
nga neni 248 i tij.
Në këtë përfundim arrihet duke u nisur nga fakti se, anën objektive të figurës së krimit të
shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, të cilin ligjëvënësi, veç të
tjerave, e ka shprehur edhe me fjalët: “Kryerja…. e veprimeve në kundërshtim me ligjin që
përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës”, që janë shumë të përgjithshme, në figurën e krimit
të parashikuar nga neni 175 i Kodit Penal, këtë element përbërës të kësaj figure krimi, e ka
konkretizuar, duke e shprehur me fjalët: “Kryerja e kontrabandës…” veprimtari kjo, e cila është
e qartë që është në kundërshtim me ligjin dhe me përmbushjen e rregullt të detyrës të një
kategorie të caktuar personash dhe konkretisht të punonjësve që lidhen me veprimtarinë
doganore.
Këta të fundit përbëjnë edhe subjektin e posaçëm të figurës së krimit, të parashikuar nga
neni 175 i Kodit Penal, në të cilin mund të përfshihet një rreth i kufizuar personash, siç janë
punonjësit e doganave ose punonjës të tjerë që kanë lidhje me veprimtarinë doganore dhe jo çdo
punonjës i ngarkuar me funksion shtetëror ose me shërbim publik nga të cilat që përbëhet
subjekti i figurës së , parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.
Nga sa u tha më lart, arrihet në përfundimin se figura e krimit të kontrabandës nga punonjës
që lidhen me veprimtarinë doganore, parashikuar nga neni 175 i Kodit Penal, është një variant i
figurës së përgjithshme të krimit të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i tij, e cila
realizohet në një fushë specifike të veprimtarisë shtetërore, sikurse është ajo e doganave dhe
prandaj këto dy figura krimi nuk mund të konkurrojnë me njëra-tjetrën.
____________________________________________________

SEKSIONI VI
VEPRAT PENALE NË LIDHJE ME TAKSAT DHE TATIMET

Neni 180
Fshehja e të ardhurave
Fshehja apo tregimi i rremë i të ardhurave ose i objekteve që i nënshtrohen tatimeve dhe
taksave, kur më parë janë marrë masa administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me
gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Neni 181
Mospagimi i taksave dhe tatimeve
Mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, megjithë mundësinë e pagimit të
tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me
gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 181/a
Moskryerja e detyrave nga organet tatimore
(Shtuar me ligjin nr.8279, datë 15.1.1998, neni 2)
Moskryerja e detyrave që lidhen me vjeljen brenda afatit të caktuar ligjor të taksave dhe
tatimeve nga punonjësit e organeve tatimore dhe personat e tjerë zyrtarë që janë ngarkuar me këto
detyra, kur bëhet për fajin e tyre dhe i sjell shtetit dëm në vlerë më të vogël se 1 milion lekë,
dënohet me gjobë deri në 2 milionë lekë;
kur vlera është më e lartë se 1 milion lekë dënohet nga 3 deri në 10 vjet burgim.

Neni 182
Ndryshimi në aparatet matëse
Ndryshimi apo ndërhyrja në aparatet dhe arkat matëse regjistruese e të lëshimit të kuponave,
apo përdorimi i aparateve dhe arkave të ndryshuara, apo lejimi i përdorimit nga të tjerët i
aparateve dhe arkave të parregullta, me qëllim shmangien nga pagimi i plotë i tatimit, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

SEKSIONI VII
FALSIFIKIMI I MONEDHAVE DHE LETRAVE ME VLERË

Neni 183
Falsifikimi i monedhave
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 50)
Falsifikimi ose vënia në qarkullim e monedhave të falsifikuara dënohet me burgim gjer në
pesë vjet.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 184
Falsifikimi i letrave me vlerë
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 51)
Falsifikimi ose vënia në qarkullim i çeqeve, kambialeve, kartëkrediteve, çekudhëtarëve ose
letrave të tjera me vlerë të falsifikuara, dënohet me burgim gjer në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.

Neni 185
Prodhimi i mjeteve për falsifikim
(Shtuar paragrafi i II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 52)
Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të falsifikuar monedha, çeqe, kambiale, kartëkredite,
çekudhëtari apo të tjera letra me vlerë, dënohet me gjobë ose me burgim ga një gjer në tre vjet.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.
4SEKSIONI VIII
FALSIFIKIMI I DOKUMENTEVE

Neni 186
Falsifikimi i dokumenteve
(Ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.2.2004, neni 4)
Falsifikimi ose përdorimi i dokumenteve të falsifikuara dënohet me burgim deri në tre vjet
dhe me gjobë nga dyqind mijë deri në gjashtëqind mijë lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në katër vjet dhe me gjobë nga treqind mijë deri
në një milion lekë.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me
burgim nga një vit deri në shtatë vjet dhe me gjobë nga pesëqind mijë deri në dy milionë lekë.

Neni 187
Falsifikimi i dokumenteve shkollore
Falsifikimi apo përdorimi i dokumenteve shkollore të falsifikuara dënohet me gjobë ose me
burgim gjer në tre vjet.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me gjobë
ose me burgim gjer në pesë vjet.

Neni 188
Falsifikimi i dokumenteve shëndetësore
Falsifikimi apo përdorimi i dokumenteve të falsifikuara shëndetësore dënohet me gjobë ose
me burgim gjer në tre vjet.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me gjobë
ose me burgim gjer në pesë vjet.

Neni 189
Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave
(Ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.2.2004, neni 5)
Falsifikimi ose përdorimi i letërnjoftimeve, i pasaportave apo i vizave të falsifikuara dënohet
me burgim nga gjashtë muaj deri në katër vjet dhe me gjobë nga katërqind mijë deri në një milion
lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në pesë vjet dhe me gjobë nga gjashtëqind mijë
deri në dy milionë lekë.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë letërnjoftimin, pasaportën apo
vizën, dënohet me burgim nga tre deri në shtatë vjet dhe me gjobë nga një milion deri në tre
milionë lekë.

Neni 190
Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve
(Ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.2.2004, neni 6)
(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 15)
Falsifikimi ose përdorimi i vulave, i stampave apo i formularëve të falsifikuar ose paraqitja e
rrethanave të rreme në këto të fundit, që u drejtohen organeve shtetërore, dënohet me burgim nga
gjashtë muaj deri në katër vjet dhe me gjobë nga katërqind mijë deri në një milion lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në pesë vjet dhe me gjobë nga gjashtëqind mijë
deri në dy milionë lekë.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë hartimin e tyre, dënohet me burgim nga
tre deri në shtatë vjet dhe me gjobë nga një milion deri në tre milionë lekë.

Neni 191
Falsifikimi i akteve të gjendjes civile
(Ndryshuar me ligjin nr.9188, datë 12.2.2004, neni 7)
Falsifikimi apo përdorimi i akteve të gjendjes civile të falsifikuara dënohet me burgim nga
tre muaj deri në dy vjet dhe me gjobë nga treqind mijë deri në gjashtëqind mijë lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjellë pasoja të
rënda, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në katër vjet dhe me gjobë nga pesëqind mijë
deri në një milion lekë.
Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë aktin, dënohet me burgim nga
një deri në pesë vjet dhe me gjobë nga një milion deri në tre milionë lekë.

Neni 192
Prodhimi i mjeteve për falsifikim të dokumenteve
Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të kryer falsifikim të dokumenteve përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Neni 192/a
Zhdukja dhe vjedhja e dokumenteve
(Shtuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 53)
Asgjësimi me çdo mënyrë i dokumenteve të arkivit ose të bibliotekës, si dhe zhdukja e
vjedhja e dokumenteve që janë të një rëndësie të veçantë, në kundërshtim me kërkesat e ligjit,
dënohen me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.
Vjedhja e dokumenteve të arkivit ose të bibliotekës, që janë të një rëndësie të veçantë, ose
eksportimi i tyre në kundërshtim me kërkesat e ligjit, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në
pesë vjet.

Neni 192/b
Ndërhyrja në transmetimet kompjuterike
(Shtuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 53)
(Ndryshuar paragrafi i parë me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007,
neni 13)
Ndërhyrja në çdo formë, në transmetimet dhe programet kompjuterike, dënohet me gjobë
ose me burgim gjer në tre vjet.
Po kjo vepër, kur ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim gjer në shtatë vjet.
¨
SEKSIONI IX
VEPRA PENALE NË FUSHËN E FALIMENTIMIT
¨
Neni 193
Falimentimi i provokuar
Çuarja me dashje e personit juridik në gjendjen e falimentimit dënohet me gjobë ose me
burgim gjer në tre vjet.

Neni 194
Fshehja e gjendjes së falimentimit
Hyrja në marrëdhënie ekonomike tregtare me të tretët nga ana e personit juridik, me qëllim
të fshehë gjendjen e falimentimit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Neni 195
Fshehja e pasurisë pas falimetimit
Fshehja e pasurisë pas falimentimit të personit juridik, me qëllim që t’u shmanget pasojave
të tij, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në shtatë vjet.

Neni 196
Shkelja e detyrimeve
Shkelja nga ana e personit juridik të detyrimeve që rëndojnë mbi të me rastin e falimentimit,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.
SEKSIONI X
ZHVILLIMI I PALEJUAR I LOJËRAVE TË FATIT

Neni 197
Organizimi i llotarive të palejuara
Organizmi i llotarive, lojrave të fatit apo bixhozit, në kundërshtim me dispozitat ligjore,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.

Neni 198
Vënia në dispozicion e lokaleve për lojra të palejuara
Vënia në dispozicion e lokaleve për organizimin apo luajtjen e llotarive, lojrave të fatit apo
bixhozit, në kundërshtim me dispozitat ligjore, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë
ose me burgim gjer në gjashtë muaj.

SEKSIONI XI
VEPRA PENALE QË CENOJNË RREGJIMIN JURIDIK
TË TOKËS

Neni 199
Shpërdorimi i tokës
Shpërdorimi i tokës në kundërshtim me destinacionin e saj përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj.

Neni 200
Pushtimi i tokës
Pushtimi i tokës përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy
vjet.

KREU IV
VEPRA PENALE KUNDËR MJEDISIT

Neni 201
Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit përmes çlirimit të tymrave, gazrave dhe lëndëve të tjera toksike radioaktive e
bërë tej kufirit të normave të lejuara, kur vepra nuk përbën kundërvajtje administrative, përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me
burgim gjer në dhjetë vjet.

Neni 202
Transportimi i mbeturinave toksike
Transportimi tranzit apo depozitimi në territorin shqiptar të mbeturinave toksike dhe
radioaktive, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me
burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 203
Ndotja e ujërave
Ndotja e ujërave të deteve, lumenjve, liqeneve apo burimeve të rrjetit grumbullues e
shpërndarës të ujrave me lëndë toksike, radioaktive apo substanca të tjera, që prishin ekuilibrin
ekologjik, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me
burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Neni 204
Peshkimi i ndaluar
Peshkimi në kohë, me mjete, vende dhe mënyra të ndaluara përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.
Peshkimi i kryer me mjete të rrezikut të përbashkët si eksploziv, lëndë helmuese etj,. përbën
kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Neni 205
Prerja e paligjshme e pyjeve
Prerja apo dëmtimi i pyjeve pa leje apo në kohë dhe vende të ndaluara, kur vepra nuk përbën
kundërvajtje administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim
gjer në një vit.

Neni 206
Prerja e drurëve dekorativë dhe frutorë
Prerja e drurëve dekorativë dhe dëmtimi i lulishteve dhe parqeve nëpër qytete përbëjnë
kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë.
Prerja e drurëve në pemëtore, ullishta e vreshta, pasi është refuzuar më parë leja e prerjes
nga organet kompetente, përbën kundërvajtje penale e dënohet me burgim gjer në tre muaj.

Neni 207
Shkelja e karantinës së bimëve dhe kafshëve
Shkelja e rregullave për karantinën e bimëve apo të kafshëve, kur ka sjellë pasoja të rënda
materiale ose që rrezikojnë jetën e shëndetin e njerëzve, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet
me gjobë.

KREU V
KRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE RENDIT KUSHTETUES
SEKSIONI I
KRIME KUNDËR PAVARËSISË DHE INTEGRITETIT

Neni 208
Dorëzimi i territorit
(Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 79)
Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i territorit një shteti apo fuqie të huaj, me qëllim për të
cenuar pavarësinë dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet
ose me burgim të përjetshëm.

Neni 209
Dorëzimi i forcave të armatosura
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 79)
Dorëzimi plotësisht apo pjesërisht i forcave të armatosura apo materialeve mbrojtëse ose
furnizimi me armë e municion i një shteti apo fuqie të huaj, me qëllim për të cenuar pavarësinë
dhe integritetin e vendit, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të
përjetshëm.

Neni 210
Marrëveshja për dorëzim territori
Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për dorëzim pjesërisht ose tërësisht të
territorit apo të forcave të armatosura e materialeve mbrojtëse, me qëllim për të cenuar
integritetin e vendit, dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Neni 211
Provokimi i luftës
Kryerja e veprimeve që synojnë të provokojnë luftë apo të vënë Republikën e Shqipërisë
përpara rrezikut të ndërhyrjes nga fuqi të huaja, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë
vjet.

Neni 212
Marrëveshja për ndërhyrje të armatosur
Marrëveshja e bërë me fuqi apo shtete të huaja për të shkaktuar ndërhyrje të armatosur
kundër territorit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në
pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 213
Dhënia e informatave sekrete
Dhënia e informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër një fuqie të huaj për
të cenuar pavarësinë e vendit, dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

Neni 214
Sigurimi i informatave
Sigurimi i informatave sekrete me karakter ushtarak apo të çdo lloji tjetër, me qëllim që t’i
jepen një fuqie të huaj, për të cenuar pavarësinë e vendit, dënohet me burgim nga tre gjer në
dhjetë vjet.

Neni 215
Dëmtimi i objekteve mbrojtëse
Shkatërrimi apo dëmtimi i mjeteve, pajisjeve, aparaturave, armatimit, teknikës luftarake apo
objekteve mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e aftësisë mbrojtëse të vendit, dënohet me burgim
nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 216
Sigurimi i mjeteve për shkatërrimin e teknikës luftarake
Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të shkatërruar ose dëmtuar pajisjet, aparaturat,
armatimin, mjetet e teknikës luftarake apo objektet mbrojtëse ushtarake, me qëllim uljen e
aftësisë mbrojtëse të vendit, dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet.

Neni 217
Marrja e shpërblimeve
Marrja apo marrëveshja për të marrë shpërblim apo përfitime të tjera materiale, për të kryer
në favor të shteteve apo fuqive të huaja një nga krimet e parashikuara në këtë seksion, dënohet me
burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Neni 218
Vënia në shërbim të shteteve të huaja
Vënia në shërbim të një shteti apo një fuqie të huaj të çdo shtetasi shqiptar, me qëllim
kryerjen e veprave kundër pavarësisë dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë, dënohet me
burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.

SEKSIONI II
KRIME KUNDËR RENDIT KUSHTETUES

Neni 219
Atentati
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 79)
Kryerja e vrasjeve, rrëmbimeve, torturave apo akteve të tjera të dhunës kundër
përfaqësuesve më të lartë të shtetit, me qëllim për të përmbysur rendin kushtetues, dënohet me
burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 220
Komploti
Marrja e vendimeve dhe krijimi i kushteve materiale nga një grup njerëzish për të kryer
atentat dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 221
Kryengritja
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001,
neni 79)
Pjesëmarrja në veprime masive të dhunshme, si vendosje pengesash apo barrikadash për të
ndalur forcat e rendit, rezistenca me armë apo çarmatosja e tyre, pushtimi me forcë i ndërtesave,
kryerja e plaçkitjeve, grumbullimi apo vënia në dispozicion e armëve, municioneve dhe njerëzve,
krijimi i lehtësirave në favor të kryengritësve, të bëra për të përmbysur rendin kushtetues,
dënohen më burgim nga pesëmbëdhjetë gjer në njëzet e pesë vjet.
Marrja pjesë si udhëheqës apo organizator në veprimet e mësipërme dënohet me burgim të
përjetshëm.

Neni 222
Thirrjet për armatosje ose marrja pa të drejtë e komandës
Thirrjet për armatosje kundër rendit kushtetues, krijimi apo organizimi i forcave të
armatosura në kundërshtim me ligjin, marrja pa të drejtë e komandës së forcave të armatosura për
të kryer veprime luftarake, me qëllim për t’iu kundërvënë rendit kushtetues, dënohen me burgim
nga pesë gjer në dhjetë vjet.

Neni 223
Thirrjet publike për veprime të dhunshme
Thirrjet e bëra publikisht për të kryer vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues, dënohen
me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 224
Krijimi i partive dhe shoqatave antikushtetuese
Krijimi apo pjesëmarrja në parti, organizata apo shoqata që synojnë përmbysjen me dhunë të
rendit kushtetues, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.
Rikrijimi i një partie, organizate ose shoqate të shpërndarë si antikushtetuese apo vazhdimi i
veprimtarisë në mënyrë të fshehtë ose të hapur, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet.

Neni 225
Shpërndarja e shkrimeve antikushtetuese
Shpërndarja e shkrimeve apo përdorimi i simboleve që i përkasin një partie, organizate apo
shoqate antikushtetuese ose që është e shpërndarë si e tillë, dënohet me gjobë ose me burgim gjer
në tre vjet.
Shpërndarja apo futja e materialeve, shkrimeve apo simboleve nga jashtë në Republikën e
Shqipërisë, të cilat synojnë përmbysjen e rendit kushtetues a cenimin e tërësisë tokësore të vendit,
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

KREU VI
KRIME QË CENOJNË MARRËDHËNIET ME SHTETET
E TJERA

Neni 226
Veprat e dhunshme ndaj përfaqësuesve të shteteve të huaja
Kryerja e veprave të dhunshme ndaj kryetarëve, anëtarëve të qeverisë, parlamentarëve të
shteteve të huaja, përfaqësuesve diplomatikë, apo të organizmave të njohur ndërkombëtarë, që
ndodhen zyrtarisht në Republikën e Shqipërisë, dënohen me burgim gjer në dhjetë vjet.

Neni 227
Fyerja ndaj përfaqësuesve të shteteve të huaja
Fyerja e bërë ndaj kryetarëve, anëtarëve të qeverisë, parlamentarëve të shteteve të tjera,
përfaqësuesve diplomatikë apo të organizmave të njohur ndërkombëtarë, që ndodhen zyrtarisht
në Republikën e Shqipërisë, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.

Neni 228
Veprimet e dhunshme ndaj vendeve të punës të përfaqësuesve
të huaj
Kryerja e veprimeve të dhunshme ndaj vendeve të punës, banimit, mjeteve të transportit të
përfaqësuesve të shteteve të huaja dhe organizmave të njohur ndërkombëtarë, përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.
Kur nga vepra kanë ardhur pasoja të rënda materiale apo janë sjellë ndërlikime në
marrdhëniet dypalëshe, dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet.

Neni 229
Veprimet fyese ndaj himnit e flamurit
Përdorimi i fjalëve ose kryerja e veprimeve që botërisht fyejnë flamurin, stemën, himnin e
shteteve të huaja apo organizmave të njohur ndërkombëtarë, si dhe heqja, prishja, bërja e
papërdorshme e flamurit, e stemës së ekspozuar në institucione zyrtare, përbëjnë kundërvajtje
penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

KREU VII
VEPRA ME QËLLIME TERRORISTE
(Ndryshuar titulli me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 14)

Neni 230
Vepra me qëllime terroriste
(Ndryshuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 15)
Kryerja e veprave të mëposhtme, me qëllim përhapjen e panikut në popullatë ose për të
detyruar organe shtetërore, shqiptare ose të huaja, të kryejnë ose të mos kryejnë një akt të caktuar,
ose për të shkatërruar apo destabilizuar, në mënyrë serioze, struktura thelbësore politike,
kushtetuese, ekonomike ose sociale të shtetit shqiptar, të një shteti tjetër, institucioni apo
organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të
përjetshëm.
Veprat me qëllime terroriste përfshijnë, por nuk kufizohen në:
a) veprat kundër personit, të cilat mund të shkaktojnë vdekjen ose plagosjen e rëndë;
b) pengmarrjen ose rrëmbimin e personit;
c) shkatërrimin serioz të pronës publike, infrastrukturës publike, sistemit të transportit,
sistemit të informacionit, platformave fikse kontinentale, pronës private në përmasa të mëdha,
duke rrezikuar jetën e personave;
ç) rrëmbimin e avionëve, anijeve ose të mjeteve të tjera të transportit;
d) prodhimin, mbajtjen, blerjen, transportin ose tregtimin e lëndëve shpërthyese, armëve të
zjarrit, atyre biologjike, kimike, nukleare, si dhe kërkimin shkencor për prodhimin e armëve të
shkatërrimit në masë, të përmendura më sipër;
dh) shpërndarjen në mjedis të substancave të rrezikshme, si dhe shkaktimin e zjarreve, të
përmbytjeve, shpërthimeve, me qëllim rrezikimin e jetës së personave ose shkaktimin e dëmeve
të mëdha financiare;
e) shkaktimin e ndërprerjes së furnizimit me ujë, energji elektrike ose çdo burim tjetër të
rëndësishëm.

Neni 230/a
Financimi i terrorizmit
(Shtuar me ligjin nr.9086, datë 19.6.2003, neni 7)
Financimi i terrorizmit ose mbështetja në çdo formë e tij dënohen me burgim jo më pak se
pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm dhe me gjobë nga 5 milionë lekë deri në 10
milionë lekë.
Neni 230/b
Fshehja e fondeve dhe e pasurive të tjera, që financojnë terrorizmin
(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 16)
Transferimi, konvertimi, fshehja, lëvizja ose tjetërsimi i fondeve dhe i pasurive të tjera, ndaj
të cilave zbatohen masat kundër financimit të terrorizmit, për të shmangur zbulimin dhe
vendndodhjen e tyre, dënohen me burgim nga katër deri në dymbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga
gjashtëqind mijë deri në gjashtë milionë lekë.
Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një veprimtarie profesionale, në bashkëpunim ose më
shumë se një herë, dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga
një milion deri në tetë milionë lekë, ndërsa kur kryerja e kësaj vepre ka sjellë pasoja të rënda,
dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga pesë milionë deri në
dhjetë milionë lekë.

Neni 230/c
Dhënia e informacioneve nga persona që ushtrojnë funksione publike ose në ushtrim të
detyrës a profesionit
(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 16)
Vënia në dijeni e personave të shpallur ose e personave të tjerë për të dhënat për verifikimin
ose hetimin e fondeve dhe pasurive të tjera, ndaj të cilave zbatohen masa kundër financimit të
terrorizmit, nga persona që ushtrojnë funksione publike ose që janë në ushtrim të detyrës a
profesionit, dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet dhe me gjobë nga një milion deri në
pesë milionë lekë.

Neni 230/ç
Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur
(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 16)
Dhënia e fondeve dhe pasurive të tjera, kryerja e shërbimeve financiare, si dhe e
transaksioneve të tjera me persona të shpallur, ndaj të cilëve zbatohen masa kundër financimit të
terrorizmit, dënohen me burgim nga katër deri në dhjetë vjet dhe me gjobë nga katërqind mijë
deri në pesë milionë lekë.

Neni 230/d
Grumbullimi i fondeve për financimin e terrorizmit
(Shtuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 16)
Grumbullimi i mjeteve financiare të çdo lloji, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, për
financimin e organizatave ose kryerjen e veprave me qëllime terroriste, dënohet me burgim nga
katër deri në dymbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga gjashtëqind mijë deri në gjashtë milionë lekë.

Neni 231
Rekrutimi i personave për kryerjen e veprave me qëllimeve terroriste ose të financimit të
terrorizmit
(Ndryshuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 17)
Rekrutimi i një ose më shumë personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të
financimit të terrorizmit, edhe kur këto vepra drejtohen kundër një shteti tjetër, institucioni apo
organizate ndërkombëtare, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim jo më pak se
dhjetë vjet.

Neni 232
Stërvitja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste
(Ndryshuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 18)
Përgatitja, stërvitja dhe dhënia në çdo formë e udhëzimeve edhe në mënyrë anonime ose në
rrugë elektronike, për prodhimin ose përdorimin e lëndëve eksplozive, armëve të zjarrit dhe
municioneve luftarake, të armëve të tjera dhe lëndëve kimike, bakteriologjike apo bërthamore ose
të çdo natyre tjetër, të dëmshme dhe të rrezikshme për njerëzit dhe pasurinë, si dhe të teknikave e
të metodave të tjera për kryerjen e veprave me qëllime terroriste dhe pjesëmarrja në veprimtari të
tilla, edhe kur këto vepra drejtohen kundër një shteti tjetër, institucioni apo organizate
ndërkombëtare, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohen me burgim jo më pak se shtatë vjet.

Neni 232/a
Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste
(Shtuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 19)
Nxitja, thirrja publike, shpërndarja e shkrimeve ose propaganda në forma të tjera, që synon
mbështetjen ose kryerjen e një apo më shumë veprave për qëllime terroriste dhe për financimin e
terrorizmit, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim nga katër deri në dhjetë vjet.

Neni 232/b
Kanosja për kryerjen e veprave me qëllime terroriste
(Shtuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 19)
Kanosja serioze për kryerjen e veprave për qëllime terroriste, që i bëhet një autoriteti publik,
edhe të një shteti tjetër, institucioni apo organizate ndërkombëtare, dënohet me burgim nga tetë
deri në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 233
Krijimi i turmave të armatosura
Krijimi i turmave të armatosura për t’iu kundërvënë rendit publik me anë të veprimeve të
dhunshme ndaj jetës, shëndetit, lirisë vetjake të personit, pasurisë, me qëllim ngjalljen e frikës e
të pasigurisë në masë, dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet.

Neni 234
Prodhimi i armëve luftarake
Prodhimi, mbajtja, transportimi i armëve luftarake, kimike, biologjike, bërthamore, me bazë
helmuese ose eksplozive, me qëllim për të kryer vepra terrori, dënohen me burgim nga pesë gjer
në pesëmbëdhjetë vjet.

Neni 234/a
Organizata terroriste
(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 17)
Krijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i organizatës terroriste dënohen me burgim jo
më pak se pesëmbëdhjetë vjet.
Pjesëmarrja në organizata terroriste dënohet me burgim nga shtatë deri në pesëmbëdhjetë
vjet.

Neni 234/b
Banda e armatosur
(Shtuar me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 17)
Krijimi, organizimi, drejtimi dhe financimi i bandës së armatosur dënohen me burgim nga
dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vjet.
Pjesëmarrja në bandën e armatosur dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.

KREU VIII
KRIME KUNDËR AUTORITETIT TË SHTETIT
SEKSIONI I
VEPRA PENALE KUNDËR VEPRIMTARISË SHTETËRORE TË KRYERA NGA
SHTETASIT

Neni 235
Kundërshtimi i punonjësit që kryen një detyrë shtetërore
ose një shërbim publik
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 54)
Kundërshtimi që i bëhet një punonjësi që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim publik,
me qëllim për ta penguar atë për të kryer detyrën apo shërbimin sipas ligjit, përbën kundërvajtje
penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose duke ushtruar dhunë fizike ose më shumë se
një herë, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Neni 236
Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik
(Ndryshuar paragrafi i II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 55)
(Ndryshuar paragrafi i dytë me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007,
neni 20)
Kundërshtimi që i bëhet punonjësit të policisë së rendit publik, me qëllim për ta penguar atë
për të kryer detyrën sipas ligjit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim
gjer në një vit.
Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim ose duke ushtruar dhunë fizike ose më shumë se
një herë, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në shtatë vjet.

Neni 237
Goditjet për shkak të detyrës
Goditjet ose vepra të tjera dhune që i bëhen punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një
shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore apo të shërbimit, dënohen me gjobë ose
me burgim gjer në tre vjet.

Neni 238
Kanosja për shkak të detyrës
Kanosja serioze për vrasje apo për plagosje të rëndë, që i bëhet punonjësit që kryen një
detyrë shtetërore apo një shërbim publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të
shërbimit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Neni 239
Fyerja për shkak të detyrës
(Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 56)
Fyerja e qëllimshme që i bëhet punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim
publik, për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të shërbimit, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.
Po kjo vepër, kur kryhet botërisht ose në dëm të disa personave ose më shumë se një herë,
përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Neni 240
Shpifja për shkak të detyrës
(Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 57)
Shpifja e qëllimshme që i bëhet punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim
publik për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të shërbimit, përbën kundërvajtje penale dhe
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.
Po kjo vepër, kur kryhet botërisht ose në dëm të disa personave ose më shumë se një herë,
dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

Lexoni më shumë nga kjo kategori

Shpërndaje

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on 09/05/2010. Filed under Kodi Penal. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Komento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.